معاملات عمده در بورس

در معاملات عمده در بازار بورس بخش بزرگی از سهام یک شرکت خرید و فروش می شود. تابلوی این معاملات با عدد4 در انتهای نماد قابل مشاهده هستند. اصول مربوط به محدودیت های حجمی و قیمتی در معاملات عمده رعایت نمی‌شود.
اگر آگهی های عرضه عمده که در سایت های tse.ir و ifb.ir منتشر میشوند را مشاهده کرده باشید، انواع مواردی همچون غیرمدیریتی، مدیریتی غیرکنترلی و مدیریتی کنترلی را در عناوین آن ها احتمالا مشاهده کرده اید که در ادامه بررسی میکنیم.

معاملات عمده

معامله عمده غیر مدیریتی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که هیچ یک از صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب نشوند.

معامله عمده مدیریتی غیر کنترلی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب می شوند و مثلا یک عضو هیات مدیره را خریدار میتواند تعیین کند.

اما به گونه ای نباشد که خریدار اکثریت آرا را دراختیار داشته باشد و بتواند به طور مثال مدیرعامل را تعیین کند.

معامله عمده مدیریتی کنترلی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب می شوند. خریدار اکثریت آرا را جهت تصمیم گیری در شرکت دراختیار خواهد داشت. به عبارتی امکان انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را خواهند داشت.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   صرف ریسک
error: