هزینه سرمایه

در مقاله تامین مالی در مورد انواع روش های تامین مالی توضیح دادیم. سرمایه شرکت می تواند توسط سهامداران یا منابع دیگر تامین شود. باید دقت کرد که تامین مالی با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد. بنابراین در کنار کسب بازدهی سرمایه گذاری باید به هزینه تامین سرمایه هم دقت کرد. تامین مالی از هر روشی هزینه خواهد داشت. بنابراین شرکت ها باید بتوانند بازدهی سرمایه گذاری بیشتری نسبت به هزینه تامین مالی داشته باشند. هزینه تامین مالی یا هزینه سرمایه باید محاسبه شود که در ادامه به جزییات آن می پردازیم.

محاسبه هزینه سرمایه

هزینه سرمایه نرخ بازدهی است که تامین کنندگان مالی در ازای تامین سرمایه طلب می کنند. به عبارتی دیگر تامین کنندگان سرمایه انتظار کسب بازدهی حداقل به اندازه هزینه فرصت سرمایه را انتظار دارند.
برای محاسبه هزینه سرمایه ای که از طریق انتشار سهام انجام شده است میتوان ا میانگین موزون این اعداد را محاسبه کرد. این عدد میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) نامیده می شود.


مثلا شرکتی که 20 درصد سرمایه خود را یک منبع و با هزینه های 5% و 80 درصد سرمایه خود را از منبع دیگر با هزینه 10% تامین نموده نموده است. میانگین موزون هزینه سرمایه آن به صورت زیر خواهد بود:


WACC = 20% * 5% + 80% * 10% = 9%


فرمول محاسبه WACC به صورت زیر است:


WACC = Wd * rd * (1-t) + We * re


Wd : میزان استفاده از وام در تامین مالی شرکت بر اساس درصد
We : میزان استفاده از سهام در تامین سرمایه شرکت بر اساس درصد
rd : نرخ بهره تسهیلات قبل از محاسبه مالیات
re : هزینه تامین سرمایه از طریق سهام
t: نرخ مالیات

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   آشنایی با شرکت های تامین سرمایه

در فرمول بالا Wd و We به صورت زیر محاسبه می شود:
Wd = D/V
We = E/V
E: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت
D: ارز بازار بدهی شرکت
V: E+D که جمع تامین سرمایه شرکت می شود.


برای بررسی یک نمونه شرکتی را در نظر بگیرید که ساختار سرمایه آن از 30% تسهیلات و 70% از سهام عادی تشکیل شده باشد. اگر این شرکت بخواهد همین ساختار سرمایه را پس تامین مالی حفظ کند هزینه تسهیلات پیش از محاسبه مالیات 25% و هزینه سهام عادی 20% باشد. اگر نرخ مالیات برای شرکت 35% باشد، میانگین موزون هزینه سرمایه به صورت زیر خواهد بود.


WACC = 30% * 25% * (1-35%) + 70% * 20% = 18.87%

تاثیر مالیات در هزینه سرمایه

ممکن است برای شما سوال شده باشد که چرا در فرمول میانگین موزون هزینه سرمایه نرخ مالیات از هزینه ها تسهیلات کم شده است. دلیل آن این است که هزینه تسهیلات جز هزینه های قابل قبول مالیاتی است و در نتیجه منجر به کاهش مالیات پرداختی خواهد شد.

error: