فیلتر الگوی ساعت

الگوی ساعت یکی از الگوهای تابلوخوانی در بورس تهران است که به دو دسته الگوی ساعت صعودی و نزولی تقسیم می شود.

از این الگوی تابلوخوانی میتوان به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد.

الگوی ساعت صعودی

این فیلتر سهامی را به شما نمایش می دهد که به نوعی عجله در خرید آن مشاهده شده، سهامی در این فیلتر رصد می شوند که قیمت آخرین معامله سهم حداقل 3 درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد.

در این شرایط اگر حجم معاملات نیز رقم قابل توجهی باشد، این احتمال را می رساند که خریداران به هر دلیلی (از جمله داشتن اطلاعات نهانی ) انتظار دارند سهم در روزهای آتی صف خرید باشد و فرصت خرید به آنها حتی طی یک یا دو روز آینده را ندهد.

برای مشاهده سهم هایی که الگوی ساعت صعودی در آنها مشاهده شده است کافی است به صفحه این فیلتر در سهمیو مراجعه کنید.

الگوی ساعت نزولی

این فیلتر سهامی را به شما نمایش می دهد که به نوعی عجله در فروش آن مشاهده شده، برعکس الگوی ساعت صعودی، سهامی در این فیلتر رصد می شوند که قیمت آخرین معامله سهم حداقل 3 درصد از قیمت پایانی پایین تر باشد. و فروشنده این احتمال را می دهد که سهم در روز کاری بعد احتمالا در قیمت های پایین و یا حتی صف فروش قفل باشد که امروز حاضر به فروش به قیمت صف فروش فرداست. اگر این اختلاف قیمت منفی بازی بازیگر نباشد احتمالا سهم در روز های بعد روند نزولی خواهد داشت. البته در زمان های ریزش دسته جمعی بازار حجم خروجی این فیلتر قطعا تعداد قابل توجهی خواهد بود که معمولا به خاطر هیجان در زمان کوتاهی اکثر سهم ها از صف خرید و رنج های مثبت به درصد های منفی و صف فروش می رسند.

برای مشاهده سهم هایی که الگوی ساعت نزولی در آنها مشاهده شده است کافی است به صفحه این فیلتر در سهمیو مراجعه کنید.

خواندن این مقاله هم توصیه میشود؛   فیلتر الگوی تیک

error: